image

(Phiên bản thử nghiệm) Chính sách và quyền riêng tư

  • Trang chủ
  • (Phiên bản thử nghiệm) Chính sách và quyền riêng tư

Skylife là một nền tảng công nghệ làm nhân đạo, do một nhóm các kỹ sư công nghệ trẻ thực hiện năm 2021 và hoạt động dưới sự bảo trợ của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Nền tảng tập hợp mọi người Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, tôn giáo, nam nữ để làm công tác nhân đạo trực tuyến thông qua nền tảng công nghệ AI Trí tuệ nhân tạo.

Mục đích cao cả của SKYLIFE là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Skylife là nền tảng vận động các tổ chức, cá nhân chủ động tạo các chiến dịch kêu gọi hỗ trợ nhân đạo thông qua nền tảng công nghệ để chăm lo hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho những người khó khăn, nạn nhân chiến tranh, nạn nhân thiên tai, thảm họa; tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; SKYLIFE là thành viên của Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước và quốc tế.